Group Meetings and Other Activities
A. Weekly Seminar1. Speaker: Two persons/week

7:30 pm, Tuesday.
R. 234, Chemistry Building
List of Speakers:
  1. Rongfu Liu, Miaoqiang Ye (Sept. 27, 2011 & Nov. 15, 2011 & Dec. 20, 2011)
  2. Xinghua Liang, Qiao He (Oct. 11, 2011 & Nov. 22, 2011 & Dec. 27, 2011)
  3. Xianzhu Xia, Zhiling Liu (Oct. 18, 2011 & Nov. 29, 2011)
  4. Yongheng Wang, Shuxuan Chen (Oct. 25, 2011 & Dec. 6, 2011 )
  5. Ying Huang, Zuohua Gan (Nov. 1, 2011 & Dec. 13, 2011)
  6. Jinglan Fan, (Nov. 8, 2011 & Dec. 13,2011)