Current Page: Home > News > Research News

Research News

 • [Chemical Science] Assoc. Prof. Xiang Wang and Prof. Bin Ren published a paper entitled "Correlat... Nov 23, 2022
 • Title: Correlation coefficient-directed label-free characterization of native proteins by surface-enhanced Raman spectroscopyAuthors: Ping-Shi Wang, Hao Ma* , Sen Yan, Xinyu Lu, Hui Tang, Xiao-Han Xi, Xiao-Hui Peng, Yajun Huang, Yi-Fan Bao, Mao-Feng Cao, Huimeng Wang, Jinglin Huang, Guokun Liu, Xiang Wang* and Bin Ren*Abstract: Investigation of proteins in their native state is the core of prot...

 • [Chem. Soc. Rev.] Prof. Jianfeng Li published a paper entitled "Advanced plasmonic technologies f... Nov 23, 2022
 • Title: Advanced plasmonic technologies for multi-scale biomedical imagingAuthors: Jia-Sheng Lin, Xiang-Dong Tian, Gang Li, Fan-Li Zhang, Yan Wang* and Jian-Feng Li*Abstract: The use of imaging technologies has been critical in deciphering biological phenomena, structures, and mechanisms across a wide range of spatial scales. The spatial resolution of traditional imaging modalities cannot meet t...

 • [ACS Energy Letters] Assoc. Prof. Hanfeng Liang published a paper entitled "Simultaneous Dangling... Nov 23, 2022
 • Title: Simultaneous Dangling Bond and Zincophilic Site Engineering of SiNx Protective Coatings toward Stable Zinc AnodesAuthors: Jiaxian Zheng, Guoyin Zhu, Xin Liu, Hongxing Xie, Yangduo Lin, Ye Zeng, Yizhou Zhang*, Appala Naidu Gandi, Zhengbing Qi, Zhoucheng Wang*, and Hanfeng Liang*Abstract: Metallic Zn is an appealing anode for aqueous Zn-ion batteries, but it suffers from corrosion and Zn d...

 • [ACS Catalysis] Prof. Xin Lu published a paper entitled "Hydrogenation of CO2 to Methane over a R... Nov 23, 2022
 • Title: Hydrogenation of CO2 to Methane over a Ru/RuTiO2 Surface: A DFT Investigation into the Significant Role of the RuO2 OverlayerAuthors: Jie Yu, Yabing Zeng, Qirou Jin, Wei Lin*, and Xin Lu*Abstract: Understanding metal–support interactions is critical to the rational design of a catalyst for CO2 methanation. In this regard, the density functional theory is employed to shed light on the fa...

 • [JACS] Prof. Zhiyou Zhou published a paper entitled "Reaction Mechanism and Selectivity Tuning of... Nov 18, 2022
 • Title: Reaction Mechanism and Selectivity Tuning of Propene Oxidation at the Electrochemical InterfaceAuthors: Xiao-Chen Liu, Tao Wang*, Zhi-Ming Zhang, Cong-Hua Yang, Lai-Yang Li, Shimiao Wu, Shunji Xie, Gang Fu, Zhi-You Zhou*, and Shi-Gang SunAbstract: Electrochemical conversion of propene is a promising technique for manufacturing commodity chemicals by using renewable electricity. To achiev...

 • [Science Advances] Assoc. Prof.Yucheng Wang and Prof. Zhiyou Zhou published a paper entitled "Ide... Nov 7, 2022
 • Title: Identification of the active triple-phase boundary of a non-Pt catalyst layer in fuel cellsAuthors: Yu-Cheng Wang*, Wen Huang, Li-Yang Wan, Jian Yang, Rong-Jie Xie, Yan-Ping Zheng, Yuan-Zhi Tan, Yue-Sheng Wang, Karim Zaghib, Li-Rong Zheng, Shu-Hui Sun*, Zhi-You Zhou*, Shi-Gang SunAbstract: The rational design of non-Pt oxygen reduction reaction (ORR) catalysts and catalyst layers in fuel...

 • [Energy Storage Materials] Prof. Jinbao Zhao published a paper entitled "Contribution of differen... Nov 7, 2022
 • Title: Contribution of different metal nodes on stepwise electrocatalysis in lithium-sulfur batteriesAuthors: Yu Chen, Yuanhong Kang, Huiya Yang, Haiming Hua, Jiaxiang Qin, Peng Liu, Yiyong Zhang*, Yingjie Zhang, JinbaoZhao*Abstract: The mechanism of multifunctional sulfur-fixing materials on molecular / atomic level is important for selecting and designing effective electrocatalysts for lithiu...

 • [ACIE] Prof. Ye Wang published a paper entitled "A Nanocomposite of Bi Clusters and Bi2O2CO3 Shee... Nov 7, 2022
 • Title: A Nanocomposite of Bi Clusters and Bi2O2CO3 Sheets for Highly Efficient Electrocatalytic Reduction of CO2 to FormateAuthors: Li Lin,Xiaoyang He,Xia-Guang Zhang,Wenchao Ma,Biao Zhang,Diye Wei,Shunji Xie,Qinghong Zhang,Xiaodong Yi,Ye Wang*Abstract: As one of the most promising CO2 utilization routes, the renewable electricity-driven CO2 reduction to formic acid would contribute to establis...

 • [JACS] Prof. Haichao Xu published a paper entitled "Photoelectrochemical Asymmetric Catalysis Ena... Nov 7, 2022
 • Title: Photoelectrochemical Asymmetric Catalysis Enables Direct and Enantioselective Decarboxylative CyanationAuthors: Xiao-Li Lai, Ming Chen, Yuqi Wang, Jinshuai Song*, and Hai-Chao Xu*Abstract: The development of efficient and sustainable methods for decarboxylative transformations is of great importance due to the ease of availability and nontoxicity of carboxylic acids. Despite tremendous e...

 • [Nature Communications] Profs. Xiaoqing Huang and Haifeng Xiong published a paper entitled "Layer... Nov 1, 2022
 • Title: Layered Pd oxide on PdSn nanowires for boosting direct H2O2 synthesisAuthors: Hong-chao Li, Qiang Wan, Congcong Du, Jiafei Zhao, Fumin Li, Ying Zhang, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Kelvin H. L. Zhang, Jianyu Huang, Gang Fu, Sen Lin*, Xiaoqing Huang* & Haifeng Xiong*Abstract: Hydrogen peroxide (H2O2) has the wide range of applications in industry and living life. However, the development o...

FirstPrevious12345...65NextLast